FANDOM


Yusuke Urameshi
Yuyuhakusho yusuke
Series YuYu Hakusho

Yusuke Urameshi is the main character of the anime and manga YuYu Hakusho.

AnimeEdit

Episode 31Edit

Episode 32Edit

Episode 79Edit